سورن صنعت

چیلرهای صنعتی

  1. تعمیر انواع چیلرهای جذبی تمامی برند ها
  2. تک اثره -دواثره-شعله مستقیم واز صفرتاصد
  3. تعمیر انواع چیلرهای تراکمی-اسکرو-سانتریفیوژ
  4. تامین کلیه قطعات چیلرهای مختلف
  5. سرویسونگهداری ازتاسیسات مکانیکی و الکتریکی ادارات وهتل ها وساختمانهای بزرگ